DEADLINE FOR ALL SUBMISSIONS IS TUESDAY 5TH DECEMBER 2023

DYDDIAD CAU AR GYFER POB CYFLWYNIAD YW DYDD MAWRTH 5ED RHAGFYR 2023

COMPETITION TIME
AMSER CYSTADLEUAETH

Teachers must choose a lesson from the How Green Was My Valley website that has an underlying theme of Net Zero through the use of Minecraft for Education.

Rhaid i athrawon ddewis gwers o wefan How Green Was My Valley sydd â thema sylfaenol o Sero Net trwy ddefnyddio Minecraft for Education

On-demand digital skill development sessions for staff to upskill on Minecraft are available (at no cost), if required.

 

Teams of 3-4 pupils maximum, from Year 4, 5 and/or 6 classes must use the rubric from the design sections of the lesson plan they choose, to guide their builds. 

 

Teachers should share all resources from the lesson plan to assist the students.

Mae sesiynau datblygu sgiliau digidol ar-alw ar gael (am ddim) er mwyn i staff uwchsgilio ym Minecraft, os oes angen.

 

Rhaid i dimau â uchafswm o 3-4 disgybl, o ddosbarthiadau Blwyddyn 4, 5 a/neu 6 ddefnyddio’r cyfarwyddiadau o’r adrannau dylunio yn y cynllun gwers a ddewisant, i arwain eu hadeiladau.

 

Dylai athrawon rannu’r holl adnoddau o’r cynllun gwers i gynorthwyo’r myfyrwyr.STEP 1 - REGISTER | CAM 1 - COFRESTRU

Register below so that pupils in your school can have the chance to represent your school at the Champion of Champions event in February 2024.

Cofrestrwch isod er mwyn i ddisgyblion eich ysgol gael y cyfle i gynrychioli eich ysgol yn nigwyddiad 'Pencampwyr y Pencampwyr' ym mis Chwefror 2024.

STEP 2 - SUBMIT .MP4 | CAM 2 - CYFLWYNO .MP4

Teachers can submit MP4 files below:
Gall athrawon gyflwyno ffeiliau MP4 isod:

COSTS
COSTAU

Please note that the How Green Was My Valley project is fully funded by a grant awarded by the RSLP and no costs, including transport to the Champion of Champions event will be incurred by schools. Additional funding is also available for supply cover to be reimbursed.

Sylwch fod y prosiect How Green Was My Valley wedi'i ariannu'n llawn gan grant a ddyfarnwyd gan yr RSLP, ac ni fydd i unrhyw gost i ysgolion, gan gynnwys cludiant i ddigwyddiad 'Pencampwyr y Pencampwyr'. Mae cyllid ychwanegol hefyd ar gael i ad-dalu yswiriant cyflenwi.

SUBMISSIONS
CYFLWYNIADAU

 • Student teams must screen record a 2 – 3 minute (maximum) video describing how their build demonstrates all aspects of the rubric.
 • Videos must show the completed world and key aspects that fit the brief (rubric)

 • Rhaid i dimau o fyfyrwyr sgrin-recordio fideo o 2 – 3 munud (uchafswm) yn disgrifio sut mae eu hadeiladwaith yn dangos pob agwedd ar y gyfeireb.
 • Rhaid i’r fideo ddangos y byd gorffenedig ac agweddau allweddol sy’n cyd-fynd â’r brîff (rhestr)JUDGING CRITERIA
MEINI PRAWF BEIRNIADAETH

 • Teamwork
 • Adherence to rubric
 • Video oral presentation
 • Use of a Minecraft world to support all of the above

 • Gwaith tîm

 • Glynu wrth y gyfeireb

 • Cyflwyniad llafar fideo

 • Defnyddio byd Minecraft i gefnogi pob un o’r uchod

DEADLINE FOR ALL SUBMISSIONS IS TUESDAY 5TH DECEMBER 2023

DYDDIAD CAU AR GYFER POB CYFLWYNIAD YW DYDD MAWRTH 5ED RHAGFYR 2023

Video Format FAQ’s

 • Make sure to mention your team’s name and school ONLY. Do not give your names on your videos or show anyone’s faces please.
 • Name your file starting with the name of your team, year group & school, for example, BigshotsYear4FerryhillPrimary
 • Students will need an educator to submit their world.
 • The Team Leader will not provide any individual team member’s personal information or identifying content (e.g, people’s faces, name, age, personal location) in the information/ submissions they provide as part of the Build Challenge, only a team name is required to identify the Team Member/s.
 • All entries will be scored using the rubrics listed on the lesson plans, accessible below:

CWESTIYNAU AM FFORMAT FIDEO

 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n sôn am enw ac ysgol eich tîm YN UNIG. Peidiwch â rhoi eich enwau ar eich fideos, na dangos wynebau unrhyw un os gwelwch yn dda.
 • Enwch eich ffeil gan ddechrau gydag enw eich tîm, grŵp blwyddyn ac ysgol, er enghraifft, BigshotsYear4FerryhillPrimary
 • Bydd angen addysgwr i gyflwyno byd y myfyrwyr
 • Ni fydd yr Arweinydd Tîm yn darparu gwybodaeth bersonol na chynnwys adnabod unrhyw aelod unigol o’r tîm (e.e. wynebau pobl, enw, oedran, lleoliad personol) yn y wybodaeth/cyflwyniadau a ddarperir ganddynt fel rhan o’r Her Adeiladu, dim ond enw tîm sydd ei angen i nodi’r Aelod(au) Tîm.
 • Bydd pob cais yn cael ei sgorio gan ddefnyddio’r cyfarwyddiadau a restrir ar y cynlluniau gwersi, sydd ar gael isod:

WINNING TEAMS

 • Winners will be announced by 15th December
 • Multiple winning teams can come from the same school
 • Winning teams from Carmarthenshire, Neath Port Talbot, Pembrokeshire and Swansea authorities will all be invited to a central location for the regional Champion of Champions Minecraft Build Challenge with some phenomenal prizes awarded to the regional Champions, across many categories.
 • Return transport will be provided at no cost to the school or pupils.

TIMAU BUDDUGOL

 • Cyhoeddir yr enillwyr erbyn 15 Rhagfyr

 • Gall fwy nag un tîm buddugol ddod o’r un ysgol

 • Bydd timau buddugol o awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro ac Abertawe yn cael eu gwahodd i leoliad canolog ar gyfer Her Adeiladu Minecraft ‘Pencampwyr y Pencampwyr’ rhanbarthol gyda rhai gwobrau aruthrol yn cael eu dyfarnu i’r Pencampwyr rhanbarthol, ar draws llawer o gategorïau.

 • Bydd cludiant yn cael ei ddarparu am ddim i’r ysgol a’r disgyblion.DEADLINE FOR ALL SUBMISSIONS IS TUESDAY 5TH DECEMBER 2023

DYDDIAD CAU AR GYFER POB CYFLWYNIAD YW DYDD MAWRTH 5ED RHAGFYR 2023